ارکان جشنواره

ارکان جشنواره

 • شورای سیاست گذاری:
  ۱-مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس – معاون امور سینمای و هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس – دفتر شهرستان
  ۲-رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران – رئیس دانشگاه فرهنگیان شهرستان – معاون دانشگاه شهرستان
  ۳-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران – رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
  ۴-مسئول بسیج دانشجویی استان – مسئول بسیجی دانشجویی شهرستان . فرمانده پایگاه دانشگاه
  ۵-رئیس ستاد حماسه اسلامی ششم بهمن و جنگل آمل – مسئول امور بانوان دفتر و ستاد
 • رئیس جشنواره
 • دبیر جشنواره (بر حسب بخش ها و … متفاوت می باشد)
 • هیات داوران (بخش های مختلف)
 • کمیته های مختلف بنابر شرایط هر دوره
 • دبیرخانه خانه جشنواره (دانشگاه فرهنگیان بیت الهدی آمل)
  نظرات